Skip to content Skip to navigation

Research Project

Exploring the functioning and politics of 'Knowledge and innovation co-production partnerships' in European agri-food systems.

Running from 2019 to 2022.
Funded by ILVO.

European agri-food systems face a number of ‘grand societal challenges’; the impacts of climate change, soil quality degradation and, more generally, the transition to more sustainable and socially equitable agri-food systems. These challenges are difficult to tackle due to their highly complex nature and the far-reaching and diverse impacts they have on societal actors, especially when expert knowledge is incomplete, fragmented and/or contested. Policy-makers are increasingly emphasising that one of the key means of addressing these societal challenges is the faster and better development, exchange, dissemination and application of knowledge and innovation. Both scientists and policy-makers agree that this implies the combination and integration of different types of expertise and knowledge held by multiple actors. Consequently, collaboration between societal actors has become a prerequisite for both knowledge and innovation creation and production.

This PhD research of Evelien Cronin pays particular attention to in ‘Knowledge and Innovation (KI) co-production partnerships’. These partnerships have a transdisciplinary character, i.e., they bring together a variety of societal actors, ranging from researchers, agricultural advisors and farmers to policy-makers or small businesses. In this way, they aim to integrate and produce knowledge and innovation and to create a shared ownership to tackle complex problems. This approach is also gaining traction in policy discourse. Many European funding programmes in support of knowledge and innovation development in the agriculture and rural development sector, such as the Horizon 2020 programme, increasingly require prospective partnerships to include a wide range of societal actors or to demonstrate how they will be involved. Currently, there is limited understanding of how these partnerships work together, how they connect to a wider network of stakeholders and how they are embedded in and shaped by their context. The aim of this study is to unravel these underlying mechanisms and better understand the functioning of such ‘KI co-production partnerships’ in the agricultural and rural development sector in Europe.

A rich empirical foundation is used of on the one hand 200 key informant interviews with as many KI co-production partnerships in Europe and 30 in-depth case studies comprising 283 in-depth interviews and 7 focus groups with actors directly or indirectly involved in these 30 partnerships. The thesis first explores a wide and diverse range of types of KI co-production partnerships. Integrating different theoretical and analytical approaches, allows the study, comparison and analysis of partnerships active at different governance levels, i.e. local, regional, national or multinational, and having different kinds of formats, e.g., projects, networks or platforms. The final part of the thesis focuses on multinational project partnerships funded by EU programmes.

The analysis paints the bigger picture of the complex and multi-layered systems in which these KI co-production partnerships are embedded. By studying a wide range of KI co-production partnerships, insight is gained into the links and interactions between the processes within the partnerships and external factors. Throughout the thesis, a structured analytical approach is developed to account for the differences in institutional, cultural and social contexts that influence the KI co-production process: the Multi-level Innovation Systems (MINOS) framework. Despite a public discourse seeking greater inclusiveness in these partnerships, the findings show that in practice some social actors find it easier to find their way to participation and involvement than others. The integration of a political perspective in the form of ‘power dynamics’ in the study of these KI co-production partnership showed that the way calls for proposals are designed in funding programmes, the resource-intensive nature of the proposal-writing process and the complex administrative procedures surrounding publicly funded KI co-production partnerships constitute effective barriers to entry and affect the functioning of the KI co-production process.

In conclusion, some theoretically and empirically grounded intervention strategies for both people involved in the practice of KI co-production and policy and programme makers are put forward. For practice actors, it is important for them to become aware of and reflect on what types of societal actors they usually work with and how to expand their pool of potential partners. For policy and programme makers, there is a need for a critical assessment of current structures, in terms of the form requirement for these partnerships, i.e. often the project format, and the administrative burden. This raises the question of whether these are conducive to this highly iterative and collaborative way of producing knowledge and innovation and in what way steps can be taken to improve this.


De Europese agrovoedingssystemen staan voor een aantal ‘grote maatschappelijke uitdagingen’: de gevolgen van de klimaatverandering, de achteruitgang van de bodemkwaliteit en, op een algemeen niveau, de overgang naar duurzamere en sociaal rechtvaardigere agrovoedingssystemen. Deze zijn lastig om het hoofd aan te bieden, door hun complexiteit en de verstrekkende en uiteenlopende gevolgen die zij hebben voor maatschappelijke actoren. Vooral wanneer de kennis van deskundigen onvolledig, gefragmenteerd en/of betwist is. Beleidsmakers benadrukken steeds vaker dat een van de belangrijkste middelen om deze maatschappelijke uitdagingen aan te pakken de snellere en betere ontwikkeling, uitwisseling, verspreiding en toepassing van kennis en innovatie is. Zowel wetenschappers als beleidsmakers zijn het erover eens dat dit de combinatie en integratie impliceert van verschillende soorten expertise en kennis van meerdere actoren. Samenwerking tussen maatschappelijke actoren is bijgevolg een voorwaarde geworden voor het produceren van kennis en innovatie.

In dit doctoraatsonderzoek van Evelien Cronin wordt bijzondere aandacht besteed aan ‘Kennis en Innovatie (KI) co-productiepartnerschappen’. Deze partnerschappen hebben een transdisciplinair karakter, d.w.z. dat ze een verscheidenheid aan maatschappelijke actoren samen te brengen, variërend van onderzoekers, landbouwadviseurs en boeren tot beleidsmakers of kleine bedrijven. Op die manier beogen zij enerzijds kennis en innovatie te integreren en te produceren en anderzijds een gedeeld eigenaarschap te creëren om zo complexe problemen aan te pakken. Ook in het beleidsdiscours krijgt deze aanpak steeds meer aandacht. Veel Europese financieringsprogramma's ter ondersteuning van kennis- en innovatie in de landbouw- en plattelandsontwikkelingssector, zoals het Horizon 2020-programma, eisen steeds vaker dat potentiële partnerschappen een breed scala aan maatschappelijke actoren omvatten of aantonen hoe zij daarbij betrokken zullen worden. Momenteel is er slechts een beperkt inzicht in de manier waarop deze partnerschappen samenwerken, hoe zich verbinden met een groter netwerk van belanghebbenden en hoe ze zijn ingebed in en gevormd worden door hun context. Het doel van deze studie is het ontrafelen van deze onderliggende mechanismen en het functioneren van ‘KI co-productiepartnerschappen’ in de landbouw- en plattelandsontwikkelingssector in Europa beter te begrijpen.

Deze thesis bouwt op een rijke empirische basis over een breed en divers scala aan soorten KI coproductiepartnerschappen uit heel Europa. Deze bestaat uit enerzijds 200 interviews met sleutelinformanten van evenveel KI co-productiepartnerschappen uit heel Europe en anderzijds 30 diepgaande case studies bestaande uit 283 diepte-interviews en 7 focusgroepen met actoren die direct of indirect bij deze 30 partnerschappen betrokken zijn. Door verschillende theoretische en analytische benaderingen te integreren, wordt de studie, vergelijking en analyse mogelijk van partnerschappen die actief zijn op verschillende bestuursniveaus, d.w.z. lokaal, regionaal, nationaal of multinationaal, en die verschillende soorten formats hebben, bv. projecten, netwerken of platformen. In het laatste deel van het proefschrift wordt de aandacht toegespitst op multinationale projectpartnerschappen die door EU-programma's worden gefinancierd.

De analyse schetst het grotere beeld van de complexe en gelaagde systemen waar de co-productieprocessen van deze partnerschappen zijn in ingebed. Door een breed scala van KI-co-productiepartnerschappen te bestuderen wordt inzicht verkregen in de verbanden en interacties tussen de processen binnen de partnerschappen en externe factoren. Doorheen het proefschrift wordt een gestructureerde analytische benadering ontwikkeld om rekening te houden met verschillen in institutionele, culturele en sociale contexten die het KI co-productieproces beïnvloeden: het Multi-level Innovation Systems (MINOS) kader. Ondanks een publiek discours waarin gestreefd wordt naar meer inclusiviteit in deze partnerschappen, blijkt uit de bevindingen dat in de praktijk sommige maatschappelijke actoren gemakkelijker hun weg vinden naar deelname en betrokkenheid dan andere. De integratie van een politiek perspectief in de vorm van ‘machtsdynamieken’ in de studie van KI-coproductiepartnerschappen toonde aan dat de wijze waarop oproepen voor partnerschappen opgesteld zijn in financieringsprogramma's, de intensiteit in termen van middelen nodig bij het schijven van zulke voorstellen en de complexe administratieve procedures rond door de overheid gefinancierde KI-co-productiepartnerschappen effectieve toegangsbarrières kunnen vormen en zo het functioneren van het KI-coproductieproces beïnvloeden.

Afsluitend, worden enkele theoretisch en empirisch onderbouwde interventiestrategieën voor zowel mensen betrokken in de praktijk van KI co-productie als beleids- en programmamakers naar voren geschoven. Voor praktijk actoren is het belangrijk dat zij zich bewust worden van en reflecteren over de vraag met welke soorten maatschappelijke actoren zij gewoonlijk samenwerken en hoe zij hun pool van potentiële partners kunnen uitbreiden. Voor beleids- en programmamakers is er nood aan een kritische beoordeling van de huidige structuren, wat betreft de vormvereiste voor deze partnerschappen, i.e. het project format, en de administratieve lasten. Daarbij wordt de vraag gesteld of deze bevorderlijk zijn voor deze zeer iteratieve en collaboratieve manier van kennis- en innovatieproductie en op welke manier stappen ondernomen kunnen worden om dit te verbeteren.

Transitions and Future Studies, Science and Technology Studies and Politics

Our contributors in this project

Contact

Technicum, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 41, T1-Blok1

B-9000 GENT

T: +32(0)9 264 82 09
F: +32(0)9 264 83 90

Find us | Vind ons

Copyright © 2017 Centrum voor Duurzame Ontwikkeling - UGent